logo van Alckmaer
Huurdersbelangen

Tips en klachten

Compliment geven of suggestie doen

We horen graag van u of u naar tevredenheid huurt of heeft gehuurd bij Van Alckmaer, maar ook als dit niet zo is. Van Alckmaer streeft naar een goede dienstverlening en ontvangt graag uw reactie over zaken die we mogelijk kunnen verbeteren.

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u tevreden over onze dienstverlening? Dat horen we natuurlijk graag.  Toch kan er iets verkeerd gaan, waardoor u minder tevreden bent over Van Alckmaer.

  • personeel van Van Alckmaer of personeel in opdracht van Van Alckmaer;
  • uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;
  • de dienstverlening van Van Alckmaer in het algemeen of naar aanleiding van een specifieke ervaring.

Na melding ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie.

LET OP: voor het melden van klachten over overlast geldt een andere procedure, zie Overlast melden.

Bezwaar maken tegen uw afrekening servicekosten, huurprijs en/of huurverhoging zien wij niet als klacht, maar als een bezwaar. U kunt daarvoor bij ons een bezwaar indienen.

 

Ik heb een klacht over de procedure van het toewijzen van een sociale huurwoning, waar kan ik terecht?

Waar kan ik een klacht indienen over een woningtoewijzing? Bij de bemiddeling van sociale huurwoningen zijn de corporaties gebonden aan de regels van de huisvestingsverordening. In deze verordening staan de regels waaraan een woningzoekende moet voldoen, welke woningzoekende als eerste aan de beurt is en welke voorrangsregels er gelden. Vindt u dat deze regels niet correct zijn toegepast? Dan kunt u een klacht indienen bij uw gemeente (t.a.v. Het College van B&W).

 

Wat kan ik doen als Van Alckmaer mijn ontevredenheid niet oplost?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de oplossing of onze reactie op uw klacht. In dat geval kunt u de kwestie voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie. Dat is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).

De Klachtencommissie van SVNK neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Stuur uw klacht per brief naar:
Regionale Klachtencommissie, Postbus 5010, 1802 TA Alkmaar.

De Klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling, die u eerst bij Van Alckmaer heeft ingediend en waarvoor Van Alckmaer voldoende tijd (maximaal vier weken) heeft gehad om erop te reageren.  De Klachtencommissie behandelt uw klacht gratis. De standaard afhandelingstermijn is binnen drie maanden. Eventueel is er een verlenging van nog drie maanden.

 

Wat doet de Klachtencommissie met uw klacht?

Eerst toetst zij uw klacht aan haar klachtenreglement, om te bepalen of uw klacht ontvankelijk is. Zo ja, dan verzoekt de commissie Van Alckmaer om een weerwoord. Soms organiseert de commissie een zitting en vraagt u om uw klacht daar mondeling te komen toelichten.
Binnen twee weken na de behandeling of de zitting geeft de commissie een schriftelijk advies aan Van Alckmaer, waarin staat hoe zij vindt dat Van Alckmaer uw klacht moet afhandelen. U krijgt een kopie van dat advies.
Uiterlijk twee weken na dat advies stuurt Van Alckmaer u een brief, waarin staat wat wij met het advies doen. Wij zijn niet verplicht het advies van de Klachtencommissie te volgen, maar in de meeste gevallen doen wij dat wel. Als wij van het advies afwijken, leggen wij uit waarom.
Als u het advies van de commissie of de beslissing van Van Alckmaer niet accepteert, kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter.

De volgende klachten behandelt de commissie niet:
– Klachten over woningtoewijzing en urgentie. Daarvoor kunt u terecht bij uw gemeente.
– Klachten over afhandeling bezwaar m.b.t. onderhoud, de huurprijs en de servicekosten. Daarvoor kunt u terecht bij de Huurcommissie.
– Klachten die al eerder door de Huurcommissie of de gemeente zijn behandeld.
– Klachten die zes maanden of langer na het voorval zijn ingediend.
– Zaken die Van Alckmaer uit handen heeft gegeven aan een advocaat of deurwaarder.

Wilt u meer weten? Lees dan het Reglement van de Regionale Klachtencommissie.

 

Formulier tip/klacht dienstverlening
Naam
Adres *
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres *
Omschrijving tip of klacht*

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl