logo van Alckmaer
Onderhoud & Reparaties

Serviceabonnement

Van Alckmaer-serviceabonnement

Voor het klein dagelijks onderhoud van uw woning bent u als huurder zelf verantwoordelijk. Bewoners die niet of moeilijk in staat zijn kleine reparaties aan de woning uit te voeren, of die kiezen voor het gemak, biedt Van Alckmaer een serviceabonnement aan. Tegen een geringe maandelijkse vergoeding bent u verzekerd van deskundige uitvoering van de werkzaamheden, die onder het Van Alckmaer-serviceabonnement vallen. De werkzaamheden worden kosteloos uitgevoerd.

Voorrijkosten, materialen en uurloon hoeft u niet extra te betalen. Als afnemer van het serviceabonnement hoeft u voor kleine reparaties alleen maar naar Van Alckmaer te bellen. Wij maken dan een afspraak met u, op een voor u zo gunstig mogelijk tijdstip, om de reparatie uit te voeren.

Als u een Van Alckmaer-serviceabonnement wilt, kunt u een overeenkomst met ons afsluiten. De duur van het serviceabonnement is minimaal één jaar, waarna de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. Van Alckmaer biedt het serviceabonnement aan tegen een maandelijkse vergoeding van € 5,50. Het abonnementsgeld wordt gelijktijdig met de huur geïnd. De opzegtermijn is drie maanden.

Op de website staat welke onderhoudswerkzaamheden tot het Van Alckmaer-serviceabonnement behoren. Klik hier om het onderhouds ABC te bekijken.

Reglement Van Alckmaer-serviceabonnement

Doel

Artikel 1
Het doel van het serviceabonnement is de kosten van een aantal onderhoudswerkzaamheden te dekken. Het gaat daarbij om onderhoudswerkzaamheden die, volgens het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Voorwaarden van Van Alckmaer, voor rekening van de huurder zijn. Deelnemers aan het serviceabonnement zijn huurders van Van Alckmaer. Zij ontlenen aan deelname het recht om de in artikel 2 van dit reglement genoemde werkzaamheden door Van Alckmaer te laten uitvoeren. De kosten worden gedekt uit het abonnementsfonds.

Omvang van de dekking

Artikel 2
Het serviceabonnement dekt de werkzaamheden die staan vermeld in het Onderhouds-ABC bij de kolom serviceabonnement. Indien er materialen worden gebruikt, zijn dat materialen die standaard door Van Alckmaer worden toegepast.

Deelname

Artikel 3
Deelname aan het serviceabonnement vindt plaats na goedkeuring door Van Alckmaer. De in dit reglement vermelde rechten van een deelnemer treden ook pas in werking na goedkeuring.
Deelname blijft gedurende tenminste één jaar na fiattering door Van Alckmaer van kracht.

Opzegging

Artikel 4
Deelname aan het serviceabonnement wordt aangegaan voor één jaar. Opzegging dient tenminste drie maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk plaats te vinden. Vindt er geen opzegging plaats, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Bij beëindiging van het huurcontract stopt de deelname aan het abonnement op de dag van inlevering van de sleutels.

Tariefstelling

Artikel 5
Jaarlijks vóór 1 november stelt Van Alckmaer de door deelnemers verschuldigde bijdragen voor het volgende jaar vast. Deze vaststelling is gebaseerd op de werkelijke kosten van het voorafgaande kalenderjaar met inachtneming van:

  • te verwachte prijsontwikkelingen;
  • de bijdragen zijn maandelijks, tegelijk met de huur, verschuldigd.

Melden uit te voeren werkzaamheden

Artikel 6
Abonnementshouders kunnen uit te voeren werkzaamheden doorgeven aan Van Alckmaer.

Tijdstip uitvoeren werkzaamheden

Artikel 7
De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normaal bij Van Alckmaer geldende werktijden. Daarop is één uitzondering: ontstoppingswerkzaamheden die geen uitstel dulden, worden ‘s avonds en in het weekend in behandeling genomen.

Uitsluitingen

Artikel 8
In geval van opzet of grove nalatigheid, zulks ter beoordeling aan Van Alckmaer, worden de verlangde werkzaamheden niet met geldelijke dekking vanuit het abonnementsfonds uitgevoerd. Hetzelfde is het geval bij betalingsachterstand.

Royement

Artikel 9
Wanneer er, binnen korte tijd, herhaaldelijk sprake is van uit te voeren werkzaamheden als gevolg van eigen schuld of nalatigheid van de deelnemer, is Van Alckmaer bevoegd de deelname aan het serviceabonnement met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

Beroep

Artikel 10
Als een deelnemer het niet eens is met een beslissing die genomen is op grond van de artikelen 3 en 9 van dit reglement, kan hij/zij schriftelijk daartegen in beroep gaan bij de klachtencommissie van Van Alckmaer.

Veranderen van dit reglement

Artikel 11
Van Alckmaer is bevoegd dit reglement te wijzigen.
Veranderingen in het reglement gaan in op 1 januari van het jaar, volgend op het jaar waarin het reglement van kracht is geworden, voor het eerst op 1 januari 2003. Zij worden bekend gemaakt in het jaar waarin tot de verandering(en) is besloten. Als een abonnementhouder het niet eens is met de verandering(en), dan heeft hij/zij het recht om, binnen een maand na publicatie van het gewijzigde reglement, zijn/haar deelname per 1 januari daaropvolgend op te zeggen.

Slotbepaling

Artikel 12
Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Van Alckmaer-serviceabonnement”.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl